כללי

אתר זה שכתובתו drshemesh.co.il הינו אתר בבעלות ד"ר זכריה שמש אשר נועד להעניק את השירותים המפורטים ב"תנאי השימוש" בלבד (להלן: "האתר").

 

"תנאי שימוש" מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסחים "תנאי שימוש" אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 

הביקור באתר חופשי לגולשי האינטרנט ואינו דורש תשלום כלשהו מצד הלקוח.

 

התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד

 

כל אדם המבקר באתר ו/או המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם הביקור ו/או ביצוע הפעולה כי הוא אינו קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו וכי קרא את "תנאי שימוש" והוא מסכים להוראותיו ולכך שהביקור ו/או ביצוע הפעולה באתר כפוף לתנאים המפורטים ב"תנאי שימוש" וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ד"ר זכריה שמש ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או ספקיו ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר ו/או לד"ר זכריה שמש.

 

אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את הלקוח, לרבות לקוח שהשאיר את הפרטים באתר, ליצור קשר עם ו/או לרכוש שירות רפואי כלשהו מד"ר זכריה שמש, אלא אם כן חתם הלקוח במסגרת פגישת ההכרות הראשונית עם ד"ר ושמש ו/או לאחריה על מסמכי ההתקשרות הנהוגים אצל ד"ר זכריה שמש.

 

שירותי הבריאות הניתנים על ידי ד"ר זכריה שמש מוענקים בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את ד"ר זכריה שמש ליצור קשר עם ו/או למתן שירות רפואי כלשהו למי מהלקוחות שפנו אליו באמצעות ו/או כתוצאה מביקור באתר, לרבות לקוחות שהשאירו את הפרטים באתר. יצירת קשר עם הלקוח ו/או מתן שירות רפואי ללקוח מותנה בהחלטת ד"ר זכריה שמש לפי שיקול דעתו הבלעדי. ללקוח או למי מטעמו לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי ד"ר יורם וולף ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או לצד ג' כלשהו בגין החלטתו של ד"ר יורם וולף כאמור.

 

קבלת שירות רפואי על ידי ד"ר זכריה שמש מותנה בחתימת מקבל השירות מראש על כל המסמכים הנדרשים על ידי ד"ר זכריה שמש לאחר שמולאו בכל הפרטים הנדרשים.

 

ד"ר זכריה שמש שומר לעצמו את הזכות לשנות את "תנאי שימוש" מפעם לפעם עפ"י שקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי ד"ר זכריה שמש בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח "תנאי שימוש" המעודכן באתר לראשונה.

 

ד"ר זכריה שמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

 

שירותי האתר

הצגת פרטים אודות ד"ר זכריה שמש, הרקורד שלו ותחומי הטיפול הניתנים במרפאתו.

 

פירוט מידע אינפורמטיבי על פי דעתו של ד"ר יורם וולף באשר לשירותים רפואיים בתחום הטיניטוס, הסחרחורת ומחלת מנייר בכלל ושירותים רפואיים כאלה הניתנים על ידי ד"ר זכריה שמש בפרט. יש לזכור כי קיימות דעות אחרות בקרב קהילת הרופאים.

 

מתן פרטי התקשרות עם ד"ר זכריה שמש לצורך העברת בקשה לקביעת תור לטיפול.

 

אזהרה – שירותים שאינם ניתנים באתר

יחסי מטפל – מטופל (רופא – חולה): בין לקוח המבקר באתר לבין ד"ר זכריה שמש אין יחסי מטפל – מטופל ובשום מקרה לא ניתן לפרש את הקשר בין הלקוח המבקר באתר לבין ד"ר זכריה שמש כיחסי מטפל – מטופל, לרבות לקוח המשאיר את פרטיו באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של ד"ר זכריה שמש בלבד לראות ביחסים הנ"ל כיחסיים בין מטפל למטופל לכל דבר ועניין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ייעוץ רפואי ואחר: אין באתר או באמור בו משום יעוץ ללקוחות, לרבות אך לא רק יעוץ רפואי כלשהו, בין במשרין ובין בעקיפין, ובשום מקרה לא ניתן לפרש את האמור באתר כייעוץ או כיעוץ רפואי כאמור ו/או או לראות באמור כעיצה רפואית ו/או כחוות דעת רפואית. הייעוץ יינתן (אם וככל שיינתן) רק במסגרת ו/או לאחר פגישה עם ד"ר זכריה שמש.

 

השירותים הרפואיים, המחירים ותנאי התשלום בגינם
שירותיים רפואיים הניתנים על ידי ד"ר זכריה שמש במסגרת עבודתו בטיפול בחולי טיניטוס, סחרחורת ומחלת מנייר, כפופים לנוהלי העבודה הנקבעים על ידי ד"ר זכריה שמש לפי שיקול דעתו הבלעדי. הנהלים הנ"ל אינם מפורטים באתר.

מחירי השירותים הרפואיים הניתנים על ידי ד"ר זכריה שמש ותנאי התשלום בגינם, אינם מפורטים באתר. המחירים ותנאי התשלום יינתנו ללקוח (אם וככל שיינתנו) רק לאחר שיחה טלפונית או פגישה ראשונית. זאת לפי החלטתו של ד"ר זכריה שמש.
לד"ר זכריה שמש שמורה הזכות לקבוע ו/או לשנות את תעריפי השירותים הרפואיים הניתנים על ידו ותנאי התשלום בגינם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל הודעה מראש.

אחריות

ד"ר זכריה שמש אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מביקור ו/או מביצוע פעולה באתר ו/או מאי היכולת לבקר ו/או לבצע פעולה באתר ו/או כתוצאה מאי קבלת שירות רפואי כלשהו זכריה שמש מכל סיבה שהיא, לרבות, בכל הקשור לביקור ו/או ביצוע פעולה באתר על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ו/או צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק ו/או בכל הקשור לתקשורת ברשת עם האתר.

 

הלקוח פוטר את ד"ר זכריה שמש מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

החוק החל ותניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין ד"ר זכריה שמש יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

ד"ר זכריה שמש והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב -יפו בלבד.

פרטיות

ד"ר זכריה שמש ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה. במסגרת זו יהא ד"ר זכריה שמש רשאי להעביר ללקוח מידע כלשהו על ד"ר זכריה שמש או מי מטעמו, לרבות מידע בדבר שירותים הניתנים על ידי ד"ר זכריה שמש או מי מטעמו.

 

במידה והלקוח מבקש שלא להמשיך ולקבל חומר באופן כמפורט לעיל יהא עליו להודיע על כך לד"ר זכריה שמש באמצעות שליחה חוזרת של החומר השיווקי שנשלח אליו בציון בקשה זו במקום המיועד לכך.

 

ד"ר זכריה שמש יהיה רשאי להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח ולצורך ניתוח ומידע סטטיסטי.

 

הזכויות של ד"ר זכריה שמש באתר

הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, הקובץ הגרפי, הטקסט, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של ד"ר זכריה שמש.

 

כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מד"ר זכריה שמש.

 

אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר. ד"ר זכריה שמש יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.